پرداخت از طریق USSD

پرداخت از طریق کد USSD اسان برای همه اماده شده است.

پرداخت برای افرادی که با پرداخت از طریق وبسایت مشکل داشتند فراهم شد. برای استفاده از این امکان دستور !تمدید را به گروهتان ارسال کرده و کلید «پرداخت از طریق اسان پرداخت» را انتخاب نمایید.


2018-04-08 12:44:00